פסק דין של בית המשפט המחוזי בו לאור מצב נפשי הבקשה הועברה לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטרים

29 במאי 2015